fbpx

Projekt

“Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”

jest realizowany w ramach działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Kliniczne Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Partnerem jest Mączka – Lekarze Ginekolodzy – Spółka Partnerska 

Wartość projektu: 7.284.176,72 zł

Wartość dofinansowania: 6.883.546,99 zł      

Dofinansowanie projektu z UE: 6.191.550,21 zł               

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 691.996,78 zł             

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia społecznego oraz zmniejszy nierówności w zdrowiu w województwie opolskim.  

Planowane efekty: 

 • zwiększenie świadomości prozdrowotnej kobiet poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u kobiet w ciąży i w okresie połogu,
 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu przygotowania do porodu, macierzyństwa oraz praw wynikających ze standardów opieki okołoporodowej wśród osób objętych interwencją programu,
 • wypracowanie umiejętności wczesnego rozpoznawania symptomów rozpoczynającego się porodu,
 • zwiększenie odsetka kobiet zadowolonych z przebiegu porodu, a dzięki temu zainteresowanych kolejną ciążą,
 • zmniejszenie odsetka wykonywanych cięć cesarskich z uwagi na edukację i skuteczniejsze przygotowanie kobiet do porodu,
 • zwiększenie skuteczności w diagnozowaniu i postępowaniu z dziećmi do 2 roku życia z zaburzeniami rozwojowymi oraz wzrost świadomości w tym zakresie wśród osób objętych interwencją programu,
 • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych wśród dzieci przed i po urodzeniu,
 • wdrożenie odpowiedniej diagnostyki i opieki medycznej wobec dzieci z wadami rozwojowymi,
 • wzrost świadomości i wiedzy rodziców w zakresie prawidłowej rehabilitacji i opieki nad dzieckiem,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju dzieci,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia dzieci.
 • profesjonalne przygotowanie kadry medycznej w zakresie nowych technik diagnostyki wad rozwojowych,
 • wzrost liczby położnych i pielęgniarek posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

Mączka – Lekarze Ginekolodzy – Spółka Partnerska realizuje w ramach projektu Zadanie nr 1-  Nieinwazyjne badania prenatalne 

w siedzibie przy:

Al. Solidarności 26 w Opolu

tel. 531 411 612
tel. 792 007 454
rejestracja@femmina.pl

Więcej informacji o pozostałych działaniach realizowanych w ramach projektu: http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl/