fbpx

Aktualności

Rusza rekrutacja do projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim”.

Z dniem 18.05.2020 r. zmianie ulegają załączniki: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C.
Zmiana ma charakter jedynie redakcyjny.
Aktualne dokumenty w sekcji: Dokumenty do pobrania.

15.06.2020
W związku ze zmianą nazwy spółki zmianie ulega
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz załączniki do Regulaminu.
Aktualne dokumenty w zakładce: Dokumenty do pobrania

O Projekcie

MĄCZKA – LEKARZE GINEKOLODZY – SPÓŁKA PARTNERSKA

w partnerstwie z

OPTIMA MEDYCYNA S.A.

realizuje projekt pt.

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego

i nyskiego w województwie opolskim

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Nr Projektu: RPOP.08.01.00-16-0002/19

Wartość projektu: 4.030.094,50 zł

Wartość dofinansowania: 3.804.494,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 3.422.032,46 zł

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 382.462,04 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim dla 2420 osób (2214K/206M) w okresie XI.2019 – XII.2021.

Okres realizacji projektu: XI.2019 – XII.2021

Krótki opis projektu

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego województwa opolskiego.

Grupę docelową stanowią:

a) kobiety w ciąży i w okresie połogu,

b) noworodki i dzieci do 2 roku życia,

c) personel służb świadczących usługi zdrowotne

zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  i/lub pracujący i/lub uczący się na terenie województwa opolskiego.

Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do 2 roku życia.

Realizacja projektu będzie obejmować wyłącznie osoby, dla których miejsce udzielenia świadczenia usługi zdrowotnej znajduje się na terytorium powiatu brzeskiego i nyskiego woj. opolskiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców – (dietetyk, poradnictwo fizjoterapeuty z zakresu prawidłowego rozwoju oraz po porodzie, neurologopeda, neonatolog, psycholog,  pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki – Pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków, pielęgniarka/położna w ramach rozszerzonej opieki – Poradnictwo z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego, prawnik.
 • Wczesne wykrywanie wad rozwojowych – Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia.
 • Mobilna opieka okołoporodowa  – Mobilna Szkoła Rodzenia, Mobilne Poradnie Laktacyjne, Rozszerzona opieka położnej środowiskowej (w tym wsparcie kobiet po ciąży mnogiej) oraz Wczesna rehabilitacja kobiet po porodzie.
 • Pogłębiona diagnostyka rozwoju psychomotorycznego dziecka – metody diagnostyczne (ocena wg kamieni milowych, skala Brazeltona, Metoda Prechtla, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa).
 • Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – wsparcie w zakresie żywienia dzieci i niemowląt, opieka psychologiczna dzieci i rodziców oraz mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych (pediatra, neurologopeda, gastrolog, profilaktyczne badania USG dzieci do lat 2 (USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej), fizjoterapeuta, diagnoza SI, Skale Rozwoju Dzieci Bayley-II (BSID-II), Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP).
 • Szkolenia dla personelu medycznego – opieka okołoporodowa oraz indywidualizacja opieki nad noworodkiem.
 • Działania informacyjno – edukacyjne.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 21 osób
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 20 osób
 • Liczba kobiet objętych usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem – 2196 osób
 • Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) – 2 podmioty
 • Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie – 2400 osób
 • Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne – 2 podmioty
 • Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – 2 podmioty
 • Liczba dzieci objętych usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem – 400 dzieci
 • Liczba personelu służb świadczących usługi zdrowotne objętego wsparciem w programie – 20 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS – 20 osób

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter ciągły i otwarty.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zamówienia

9.12.2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/BK/2019 ogłoszone w Bazie Konkurencyjności
pod numerem 1220145 zostało rozstrzygnięte.
Wybrany wykonawca:
Nazwa i adres: Intimex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa
Data wpływu oferty: 06.12.2019 r.
Cena: 250.000,00 zł
 
27.01.2020 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/RR/2020 – produkcja i emisja spotu radiowego.
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr 1/RR/2020 ogłoszone 27.01.2020 zostało rozstrzygnięte.

Wybrany wykonawca:

Nazwa i adres: Radiowa Agencja Reklamowa Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

Data wpływu oferty: 29.01.2020 r.

Cena: 27.200,00 zł

 
Zapytanie ofertowe nr 1/BK/2019 ogłoszone w Bazie Konkurencyjności
pod numerem 1220145 zostało rozstrzygnięte.
Wybrany wykonawca:
Nazwa i adres: Intimex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa
Data wpływu oferty: 06.12.2019 r.
Cena: 250.000,00 zł
 
27.01.2020 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/RR/2020 – produkcja i emisja spotu radiowego.
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr 1/RR/2020 ogłoszone 27.01.2020 zostało rozstrzygnięte.

Wybrany wykonawca:

Nazwa i adres: Radiowa Agencja Reklamowa Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

Data wpływu oferty: 29.02.2020 r.

Cena: 27.200,00 zł

 

Lider projektu

MĄCZKA – LEKARZE GINEKOLODZY – SPÓŁKA PARTNERSKA

Biuro

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Lidera Projektu, przy Al. Solidarności 26, 45-404 Opole.

Czynne

10:00 - 16:00

Telefon

+48 531 411 612