Badania Prenatalne

11-13+6 tydzień

I Badanie prenatalne

pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży, w trakcie którego będzie wykonane Badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz zasadami Fetal Medicine Foundation (FMF) Badania biochemiczne – test podwójny (oznaczenia w surowicy krwi): a. PAPPA-A osoczowe białko ciążowe A, b. Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta). Badanie USG płodu umożliwia dokładną ocenę budowy płodu, a w korelacji z wynikiem badań biochemicznych pacjentka uzyska informację na temat ryzyka wystąpienia u dziecka wad genetycznych, tj.: zespołu Downa (trisomia chromosomu 21), zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

18-24 tydzień

II badanie Prenatalne

pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży, w trakcie której będzie wykonane badanie ultrasonograficzne (USG) celem wnikliwej oceny całego dziecka.Badanie rozpoczyna się od oceny czaszki. Mierzy się jej wymiar dwuciemieniowy i obwód, ocenia się prawidłowość budowy mózgu. Następnie uwidacznia się twarzoczaszkę i profil płodu, oczodoły, nos, szczękę, żuchwę, podniebienie. Na szyi mierzy się tzw. fałd karkowy (nie mylić z przeziernością karkową – ocenianą między 11. a 13. tygodniem ciąży). Następnie ocenia się kręgosłup, a zwłaszcza jego ciągłość. Dalej bada się serce – jego położenie, wielkość, obecność jam (powinno być ich cztery), drogi wypływu krwi, akcję. Ocenia się klatkę piersiową: jej kształt, obecność płuc i przepony. Przy ocenie jamy brzusznej bierze się pod uwagę obecność żołądka, wątroby i nerek oraz ciągłość ścian; dokonuje się też pomiaru obwodu brzucha. Wreszcie ocenia się kończyny górne i dolne: sprawdza się obecność wszystkich kości, mierzy się długość kości udowej. Ostatnim etapem badania jest ocena łożyska – jego lokalizacji, grubości i struktury, oraz oszacowanie ilości wód płodowych.

28-32 tydzień

III Badanie prenatalne

Celem trzeciego badania prenatalnego jest przede wszystkim ocena rozwoju anatomicznego (oceniane są te same parametry, które analizowane były podczas drugiego badania prenatalnego) oraz ustalenie ułożenia płodu. Niektóre nieprawidłowości m.in. w obrębie układu moczowego lub pokarmowego, zaburzenia rytmu serca, nieodpowiednia ilość płynu owodniowego ujawniają się często dopiero na tym etapie ciąży. Istotna jest także kontrola wzrastania płodu oraz uchwycenie wszelkich nieprawidłowości z tym związanych tj. hipotrofia (ograniczenie lub zahamowanie wzrostu płodu) czy makrosomia (nadmierna masa płodu w stosunku do wieku ciąży). Zaburzenia te mogą świadczyć o patologiach ciąży m.in. przewlekłej niewydolności łożyska lub infekcji wewnątrzmacicznej. W przypadku makrosomii o cukrzycy ciężarnej. Wychwycenie tych nieprawidłowości jest istotne dla dalszego przebiegu ciąży, a także postępowania klinicznego bezpośrednio po porodzie. Podczas badania USG sprawdza się także położenie łożyska oraz ocenia jego stan. Istotna jest również ocena ilości płynu owodniowego. Zarówno wielowodzie, jak i małowodzie mogą mieć wpływ na dalszy przebieg ciąży.