fbpx

Polityka prywatności firmy

prosimy o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu Państwa danych

Kto jest administratorem moich danych?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych jest Opolskie Centrum Badań Prenatalnych w Opolu ul. Aleja “Solidarności” 26.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych
z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Opolskie Centrum Badań Prenatalnych  możesz skontaktować się z nami bezpośrednio pod telefonem 501 682 506 lub e-mail: biuro@femmina.pl

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) 

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. 

Przepis prawa – w ramach realizacji przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze)

 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Twoje dane przekazywane są podmiotom leczniczym, współpracującym z Opolskim Centrum Badań Prenatalnych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z nami.

Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Podmiotom zlecającym realizację Programu, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku kontroli wykonywanej przez uprawnione do tego podmioty, związanej z wypełnianiem przepisów RODO , Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom tychże podmiotów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i posiadasz  dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

 W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. 

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Opolskiego Centrum Badań Prenatalnych w Opolu  sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami pod telefonem 501 682 506, e-mail: biuro@femmina.pl czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek. 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.