fbpx

Badania Prenatalne

I Badanie prenatalne

Pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży, w trakcie którego będzie wykonane badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz zasadami Fetal Medicine Foundation (FMF)

Badania biochemiczne – test podwójny (oznaczenia w surowicy krwi):

  • PAPPA-A osoczowe białko ciążowe A,
  • Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta).

Badanie USG płodu umożliwia dokładną ocenę budowy płodu, a w korelacji z wynikiem badań biochemicznych pacjentka uzyska informację na temat ryzyka wystąpienia u dziecka wad genetycznych, tj.: zespołu Downa (trisomia chromosomu 21), zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

II badanie Prenatalne

Pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży, w trakcie której będzie wykonane badanie ultrasonograficzne (USG) celem wnikliwej oceny całego dziecka.

Badanie rozpoczyna się od oceny czaszki. Mierzy się jej wymiar dwuciemieniowy i obwód, ocenia się prawidłowość budowy mózgu.

Następnie uwidacznia się twarzoczaszkę i profil płodu, oczodoły, nos, szczękę, żuchwę, podniebienie. Na szyi mierzy się tzw. fałd karkowy (nie mylić z przeziernością karkową – ocenianą między 11. a 13. tygodniem ciąży).

Następnie ocenia się kręgosłup, a zwłaszcza jego ciągłość. Dalej bada się serce – jego położenie, wielkość, obecność jam (powinno być ich cztery), drogi wypływu krwi, akcję. Ocenia się klatkę piersiową: jej kształt, obecność płuc i przepony. Przy ocenie jamy brzusznej bierze się pod uwagę obecność żołądka, wątroby i nerek oraz ciągłość ścian; dokonuje się też pomiaru obwodu brzucha.

Wreszcie ocenia się kończyny górne i dolne: sprawdza się obecność wszystkich kości, mierzy się długość kości udowej. Ostatnim etapem badania jest ocena łożyska – jego lokalizacji, grubości i struktury, oraz oszacowanie ilości wód płodowych.

III Badanie prenatalne

Celem trzeciego badania prenatalnego wykonywanego pomiędzy 28-32 tygodniem jest przede wszystkim ocena rozwoju anatomicznego (oceniane są te same parametry, które analizowane były podczas drugiego badania prenatalnego) oraz ustalenie ułożenia płodu.

Niektóre nieprawidłowości m.in. w obrębie układu moczowego lub pokarmowego, zaburzenia rytmu serca, nieodpowiednia ilość płynu owodniowego ujawniają się często dopiero na tym etapie ciąży.

Istotna jest także kontrola wzrastania płodu oraz uchwycenie wszelkich nieprawidłowości z tym związanych tj. hipotrofia (ograniczenie lub zahamowanie wzrostu płodu) czy makrosomia (nadmierna masa płodu w stosunku do wieku ciąży). Zaburzenia te mogą świadczyć o patologiach ciąży m.in. przewlekłej niewydolności łożyska lub infekcji wewnątrzmacicznej. W przypadku makrosomii o cukrzycy ciężarnej.

Wychwycenie tych nieprawidłowości jest istotne dla dalszego przebiegu ciąży, a także postępowania klinicznego bezpośrednio po porodzie. Podczas badania USG sprawdza się także położenie łożyska oraz ocenia jego stan. Istotna jest również ocena ilości płynu owodniowego. Zarówno wielowodzie, jak i małowodzie mogą mieć wpływ na dalszy przebieg ciąży.

Badania dofinansowane zobacz szczegóły